Skip to content

Thư viện và ví dụ mẫu cho cảm biến, môđun...  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
18/01/2017 5:02 am  

Các thư viện và ví dụ kèm theo cho các cảm biến, mô đun, linh kiện,... Thông tin bao gồm cả sự tương thích với các phần cứng (arduino, NodeMCU,...) và các yêu cầu khác.

# Thư viện/ví dụ Link Tương thích Ghi chú
 1  Cảm biến DTH11  Download  Arduino, NodeMCU (ESP8266)  
 2  Mô đun LCD I2C  Download  Arduino, NodeMCU (ESP8266)  Hướng dẫn
 3  Dò địa chỉ I2C  Download  Arduino, NodeMCU (ESP8266)  
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        

 

Edited: 3 years  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register