Skip to content

Kích thước, ký hiệu các ổ bi thông thường  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
18/01/2017 6:55 am  

Các ổ bi thường sẽ được tổng hợp kích thước danh nghĩa, kích thước lắp ghép, thông số tải trọng... trong thư mục sau:

https://www.dropbox.com/sh/qsyjlbs75xqod70/AACPAOAKuXKr4J7nGPnZMS_wa?dl=0

 

Edited: 3 years  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register