Skip to content

Kích thước một số ổ bi có ngạnh  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 59
18/01/2017 3:03 am  

Ổ bi có ngạnh thường dùng làm puli căng đai (ghép 2 ổ bi có ngạnh lại với nhau) trên một số máy in 3D, hoặc dùng đỡ trục tại một số vị trí trên máy in 3D, CNC mini.
Dưới đây là link sản phẩm và kích thước một số ổ bi có ngạnh:

Link sản phẩm ổ bi có ngạnh:  http://www.mme.vn/products/o-bi-co-nganh-cac-loai
Ổ bi có ngạnh F605Z:
 

Ổ bi có ngạnh F623:

Ổ bi có ngạnh F624Z:
 

Edited: 3 years  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register