Skip to content

Notifications
Clear all

ADC trên nodemcu 1.0  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
18/01/2017 3:48 am  


Hôm nay mình xin giới thiệu về chức năng adc trên Nodemcu 1.0 (esp8266 e12) 
NodeMcu có duy nhất 1 kênh ADC 10 bit. Có một điều nên chú ý là mức điện áp so sánh của bác ấy chỉ có 3v3 đây là điều mọi người cần quan tâm bởi vì mức điện áp này nhỏ hơn so với các dòng vi điều khiển chuyên dùng khác !!

Đo ADC hiển thị lên serial monitor của arduino ide 

int analogPin =17; //chon chân ADC ở đây là chân số 17
int val = 0; //khai báo biến val
void setup() {

Serial.begin(115200); //Kích hoạt giao tiếp UART0 ở tốc độ (BaudRate) 115200
}
void loop() {
val = analogRead(analogPin); // đọc chân dầu vào

Serial.println(val); // truyền ngược giá trị lên máy
}

Với chương trình này các bạn co thể nôi để thử như hình 


Như ở đây mình nối dây đỏ 3v3 của mạch vào chân số 1 của biến trở. Dây xám Gnd của mạch vào chân số 3 của biến trở và dây trăng nối chân A0 vào chân số 2 .
Thông tin mua sản phẩm:  http://www.mme.vn/products/nodemcu-1-0-esp12e


Quote
Share: